Условия на конкурса

1. Собственик и организатор на конкурса

Собственик и организатор на конкурса е компания Brasty Group s.r.o. Идентификационен номер 24276821, със седалище в Praha 2, Lípová 511/15, 120 00, регистрирано под номер C 199911 в Градския съд в Прага (наричано по-долу "Brasty Group").

2. Продължителност на конкурса

Soutěž trvá od ###datum#1.n.Y### do ###datum#t.n.Y###.

Конкурсът продължава от ###datum#1.n.Y### до ###datum#t.n.Y###.

3. Участници в конкурса

Участник в конкурса може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 години, което има адрес за кореспонденция на територията на България (по-нататък само "Участник"). В конкурса нямат право да участват служители от фимра Brasty Group или техни близки. В случай че победителят е лице, което няма право да участва, наградата не се предава. Също така наградата не се предава, ако Brasty Group открие или има подозрение, че някой от участниците е действал нечестно или е нарушил условията на томболата. Brasty Group има правото да не даде награда в случай че има съмнения относно истинността на данните, предоставени от Участника, или относно действия от страна на Участника, които нарушават правилата и са в противоречие с добрите нрави и честната игра.

Победител в конкурса (томболата) може да бъде само този Участник, който изпълнява всички условия и отговаря на всички изисквания за победител.

4. Принцип на конкурса и получаване на наградата

Конкурсът е основан на принципа, че печаливши са правилни отговори, които са били получени от организатора на конкурса по време на протичането на конкурса. На въпрос от томболата може да се отговори само посредством онлайн формуляр, поместен на адрес https://www.brasty.bg/tombola

Към въпроса от томболата има "подсказване" или правилни отговори в сайта на онлайн магазина www.brasty.bg.

Наградата получава участник с правилен отговор. Всеки участник може да отговори на въпрос от томболата само веднъж. Награда в томболата ще бъде:

  • часовник Festina Chronograph 16760/1

Победителят ще бъде уведомен по имейл след приключване на конкурса, най-късно до 15.7.2019. Наградата ще му бъде предадена лично или изпратена по пощата. Ако участникът не приеме пратката и тя бъде върната, Участникът губи право на награда.

5. Права и задължения на Brasty Group

Фирма Brasty Group си запазва правото да решава всички въпроси, отнасящи се до този конкурс. Запазва си правото до промени правилата на конкурса по всяко време, да спре или да отмени конкурса. Brasty Group има правото и да удължи конкурса. При установяване на нарушения от страна на участниците Brasty Group има правото да отстрани участниците. Наградата в конкурса не може да се получи по правен път или по друг алтернативен начин като напр. финансова сума. Всички неприети награди остават за фирмата.

6. Съгласие на участника

Участникът е съгласен с предоставянето на иметo, фамилията, пощенския и електронен адрес и телефонния си номер на фирма Brasty Group с цел оценка на конкурса и евентуално предаване на награда. Фирма Brasty Group има правото да обработва тези данни за маркетингови и търговски цели за период от две години от тяхното предоставяне. Участникът е съгласен да бъде информиран от фирма Brasty Group (преди всичко под формата на търговско съобщение) за нейни услуги и продукти и за услугите и продуктите на трети страни, с които Brasty Group е в търговски взаимоотношения. Участникът също така е съгласен фирма Brasty Group да допълва още данни към личните му съгласно закона. Предоставянето на личните данни е доброволно. Личните данни ще бъдат обработвани автоматично или мануално. Участникът може да се откаже от съгласието си по всяко време безплатно по телефонна. Ще приключим с обработката на тези данни в срок, отговарящ на техническите и административните възможности. Ако обаче Участникът оттегли съгласието си преди края на конкурса, награда не може да бъде предадена. Участникът има право да бъде информиран за обработката на личните си данни. Ако Участникът има съмнения относно обработката на данните си, може да помоли Brasty Group за обяснение или за отстраняване на проблемното състояние (допълване, блокиране или ликвидация). Участникът също има право да се обърне до Комисията за защита на личните данни.

7. Отговорност

Brasty Group няма други задължения към Участника освен посочените в правилата.

8. Публикуване на правилата

Правилата са достъпни през цялото време на протичането на конкурса в интернет сайта www.brasty.bg/usloviya-na-konkursaПри участието си в конкурса Участникът се съглсява да спазва правилата.

Правилата са валидни от ###datum#1.n.Y### до ###datum#t.n.Y###.