Рекламация и прекратяване на договор

 • СПИСАНИЕ
 • Рекламация и прекратяване на договор

Несъответствие с договора за покупко-продажба

Ако стоката не е в съответствие с договора за покупко-продажба, купувачът има право на следното: Продавачът безплатно и без неоправдано забавяне да предостави стоката в състояние, отговарящо на договора, като я замени или поправи. Ако обаче такава процедура не е възможна, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената на артикула или може да прекрати договора.
"Това обаче не важи, ако купувачът е бил наясно с несъответствието в договора за покупко-продажба, преди да вземе стоката, или несъответствията са били причинени от него. Несъответствие с договора за покупко-продажба, който възниква в рамките на шест месеца от датата на получаване на стоката, се счита за съществуващ в момента на приемането му, освен ако не е в съответствие с естеството на въпроса или ако не е доказано друго.

Конкретно, противоречие с договора за покупко-продажба означава, че продадената стока няма качествата и полезните свойства, обещани от, продавача, производителя или негов представител, или не отговаря на изискванията на закона, не е в подходящото количество, степен или тегло и не съответства на целта, която продавачът посочва за използването на артикула или, за която обикновено се използва.

Гаранционен срок

За всички стоки се предоставя 24-месечен гаранционен срок.

ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ:

 • продуктът е повреден поради неподходящи или неправилни манипулации
 • продуктът е повреден от природни условия
 • продуктът е повреден от нормалното износване

Гаранционен срок на продукти втора употреба

За всички продукти втора употреба се предоставя гаранционен срок от 12 месеца.

ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ:

 • дефекти, които вече са взети предвид в цената
 • продуктът е повреден поради неподходящи или неправилни манипулации
 • продуктът е повреден от природни условия
 • продуктът е повреден от нормалното износване

РЕКЛАМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА
В случай на дефект възникнал по време на гаранционния период, купувачът в зависимост от характера на дефекта, има следните права при прилагане на гаранцията:

 • в случай на поправим дефект, има право на безплатно, правилно и своевременно отстраняване на дефекта, има право на замяна на дефектния продукт, ако това не е възможно поради естеството на дефекта и ако не е възможна замяна, има право на разумна отстъпка от покупната цена или правото да се откаже от договора за покупко-продажба
 • ако дефектът е непоправим, който възпрепятства правилното използване на стоките, има право на замяна на дефектните стоки или право на отказ от договора за покупка-продажба
 • в случай на поправими дефекти, които многократно възпрепятстват правилното използване на стоките, има право на замяна на дефектните стоки или отказ от договора за покупка-продажба
 • в случай на непоправими дефекти, които многократно възпрепятстват правилното използване на стоките, има право на замяна на дефектните стоки или отказ от договора за покупка-продажба

КАК ДА НАПРАВИМ РЕКЛАМАЦИЯ?
Купувачът е задължен да уведоми продавача за констатираните дефекти без неоправдано забавяне. Купувачът може да направи законна рекламация по следните начини:

на електронния адрес на info@brasty.bg
по пощата на адрес:
BRASTY GROUP s.r.o.,
ul. Velkomoravská 479/19,
Olomouc 779 00
Česká Republika

по телефона: +359 3 257 1277

и след това да изпрати стоката за рекламация, ако има възможност в оригиналната опаковка или в задоволителна опаковка, с описание на дефекта и копие от разписката за продажба на адреса на продавача:

Рекламацията ще бъде уредена без неоснователно забавяне, не по-късно от един месец след датата на искането, освен ако продавачът и купувачът не се договорят друго. Ако срокът за уреждане на жалбата не бъде спазен, купувачът има право на замяна на или да се откаже от договора.
Можете да изтеглите протокола за подаване на жалби тук (PDF).


В случай, че жалбата бъде приета, потребителят има право на възстановяване на разходите, свързани с рекламацията. В случай на неоснователна жалба продавачът трябва да предостави писмено обосноваване за отказа и в същото време потребителят няма право на възстановяване на разходите, свързани с рекламацията. Също и продавачът няма право на възстановяване на направените от него разходи.


При връщане на продукт, в случай че трябва да ви възстановим разходите за доставка, имайте предвид, че възстановяваме транспортните разходи в най-ниската предложена сума. Трябва да запазите касовата бележка, потвърждаваща заплащaнето на транспорта, докато не потвърдим получаването на продуктите.


В случай на неоснователна жалба, клиентът ще бъде уведомен писмено и в същото време ще бъде запознат с разходите за ремонт на стоките, оценени от сервиза. Ищецът е длъжен в срок от пет работни дни след изпращането или съобщаването на това известие от страна на "Brasty Group", писмено да отговори, дали е съгласен с предложената за ремонт цена или не желае поправка. Ако ищецът не отговори в определения краен срок, се счита, че не е съгласен с предложението и стоките ще му бъдат върнати за негова сметка в първоначалното им състояние.
В случай, че се установи механична повреда на стоките въз основа на оценка на сервиза или не се установи/потвърди дефектната стока, "Brasty Group" има право да начисли на ищеца разходи, които са свързани с диагностиката на стоките и тяхното транспортиране.

КАК ДА ОТМЕНИТЕ ПОРЪЧКАТА И ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА:

В случай, че клиентът реши да анулира поръчката, той трябва незабавно да уведоми продавача (писмено, на електронната поща или по телефона) - преди стоките да бъдат изпратени на клиента. Поръчката се анулира безплатно. Ако стоките вече са изпратени, потребителят поема разходите, свързани с връщането на стоките в случай на отказ от договора за покупка-продажба.


В съответствие със Закона за защита на потребителите съгласно чл.50, ал.2, купувачът има право да се откаже от сключен договор в 14-дневен срок от получаването на стоката. В случай че, покупката съдържа няколко вида стоки или доставката е на няколко части, този срок е от датата на последната доставка на стоките. Разходите, свързани с връщане на стока в случай на отказ от сключен договор, са за сметка на клиента. Стоката трябва да бъде върната в първоначалния си вид, в който е била изпратена. Трябва да бъде нова, неизползвана и съхранила търговския си вид. Ако продавачът получи повредена стока, той има право да иска обезщетение от купувача.


Продавачът се задължава да възстанови на купувача сумата за върнатия артикул най-късно в 14-дневен срок, считано от датата, на която продавачът получи стоката от страна на купувача. Продавачът също има право да върне сумата чрез същия платежен способ на купувача при връщане на стоката или по друг начин, при условие, че купувачът се съгласи и не възникват допълнителни разходи за купувача. Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът не е задължен да върне сумата на купувача, преди купувачът да върне стоките или да докаже, че стоките са били изпратени на продавача. В случай на отказ от договора за покупка-продажба, купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоката.


Купувачът има право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба без да посочва причини и без каквито и да било санкции. В пратката трябва да бъдат приложени всички документи, включително подаръци, които купувачът е получил към поръчката, а също и фактури или произходът на договора, трябва да бъде придружени от валидно доказателство. Клиентът изпраща връщаната стока на адреса на продавача. Продавачът възстановява на купувача вече платената сума за покупка или част от нея (съответстваща на покупната цена, платена за стоката), на банковата сметка или по друг начин по взаимно съгласие в срок от 14 дни след отказа на Договора за покупко-продажба. Заедно с върнатите стоки, моля, изпратете ни и попълнен формуляр за отказ. Можете да го намерите в PDF формат тук.


Продавачът има право да откаже да изпълни поръчката, ако количеството на поръчаните стоки не съответства на обичайното количество стоки, предназначени за лична консумация. Ако има спор за това колко е обичайното количество стоки за нормална лична консумация, становището на продавача винаги е решаващо. Покупките на стоки, предназначени за търговски цели, са изрично забранени на уебсайта за търговия на дребно www.brasty.bg. Продавачът си запазва правото да анулира поръчката съгласно Закона за защита на потребителя и Гражданския процесуален кодекс на република България. Ако това се случи, продавачът веднага ще се свърже с купувача по телефон или електронна поща, за да се споразумеят за по-нататъшни действия (заместващи поръчаните стоки, анулиране на поръчки и т.н.). Купувачът, който е и потребител е физическо лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа съобразно своята търговска или стопанска дейност или упражняването на свободна професия Купувачът, който не е на потребителите е лице, което при сключване на договора действа в търговска или стопанска дейност или упражнява свободна професия. Този купувач се контролира от търговските условия, които се отнасят за него и от търговския закон.