Обработка на лични данни

Brasty Group s.r.o. обработва Вашите лични данни с цел изпращане на търговски съобщения (маркетингови предложения) въз основа на така наречения правен интерес. Вие можете по всяко време да възразите срещу това обработване на Вашите лични данни и няма да Ви изпращаме допълнителни търговски съобщения. По-подробна информация за обработката на Вашите лични данни, включително по-подробна информация за легитимния интерес на администратора, можете да намерите по-долу:

ДАННИ И КОНТАКТИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Администратор на личните Ви данни е Brasty Group sro, със седалище в Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, ID: 24276821, вписана в Търговския регистър на Общинския съд в Прага, раздел С, приложение 199911 (наричан по-долу "администратор")
Данните за контакт на администратора са както следва: адрес за доставка Velkomoravská 479/19, 779 00 Olomouc, e-mail адрес info@brasty.bg, телефон: +420 581 580 660.
Администраторът не е назначил служител по защита на данните.


Това задължение за предоставяне на информация е изпълнено по отношение на лични данни, обработвани от администратора само за целите на изпращане на търговски съобщения въз основа на законните интереси на довереника. Тя не се прилага за обработването на лични данни от администратора за друга цел и на друго правно основание, за което задължението за предоставяне на информация ще бъде попълнено отделно от попечителя.


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Правното основание за обработката на вашите лични данни е фактът, че такава обработка е необходима за целите на законните интереси на администратора или на трета страна по смисъла на член 6, параграф 1, буква f) Регламент (ЕО) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу "регламентът")


ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Целта на обработката на личните Ви данни е да изпращат търговски съобщения до Вас в съответствие със Закон № 480/2004 Sb., за някои услуги на информационните организации и за изменения на някои актове (Закон за някои услуги на информационното дружество), изменен (наричан по-нататък "Закон за някои услуги на информационното дружество").
От страна на администратора няма автоматично индивидуално вземане на решение по смисъла на чл. 22 от регламента.


ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС НА АДМИНИСТРАТОРА
Упълномощавате администратора да изпраща търговски съобщения до Вас съгласно раздел 7, параграф 2 от Закона за някои услуги на информационното дружество или ако сте клиент по смисъла на раздел 7, параграф 3 от Закона за някои услуги на информационното дружество и в същото време администраторът Ви предоставя ясен, безплатен и лесен начин за несъгласие, като изпраща подробности на Вашия електронен адрес, за изпращате търговски съобщения
При изпращане на търговски съобщения администраторът спазва общозадължителни правни разпоредби, особено разпоредбите на раздел 7 от Закона за някои услуги на информационното дружество
Администраторът е направил оценка дали е възможно обработването на личните Ви данни с цел изпращане на търговски съобщения и е извършил необходимия пропорционален тест, за да сравни интересите на Вашата защита с интересите на администратора. Администраторът е стигнал до извода, че с оглед на вашето предварително съгласие за изпращане на търговски съобщения или за предварително изпълнение на предположенията, предвидени в раздел 7, параграф 3 от Закона за някои услуги на информационното дружество и след факта, че по всяко време може да откажете да получавате търговски съобщения, не изглежда, че вашите интереси или основни права и свободи, изискващи защита на вашите доброволно предоставени лични данни, имат предимство пред законните интереси на администратора при изпращането на бизнес съобщения.
С оглед на гореизложеното и предвид факта, че можете основателно да очаквате личните Ви данни да бъдат обработени с цел изпращане на търговски съобщения, администраторът счита, че има правно основание за обработка на личните Ви данни с цел изпращане на търговски съобщения до Вас.


ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни ще бъдат обработени от доверено лице от получаването на Вашите лични данни, от възражението или от еквивалентната Ви молба за обработка на лични данни с цел изпращане на търговски съобщения, включително правото да изтриете Вашите лични данни.


ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Други получатели на Вашата лична информация ще бъдат тези, които предоставят маркетингови услуги на администратора.
Администраторът не възнамерява да предаде личните Ви данни на трета страна (до държава извън ЕС) или международна организация.


ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ДАННИ
Съгласно условията на регламента имате право: да поискате от администратора си достъп до личните Ви данни, да поправите или изтриете личните си данни или да ограничите обработването на личната Ви информация.
Ако смятате, че обработката на личните Ви данни е била нарушена или ако наредбата е нарушена, имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, ако профилирането включва този директен маркетинг. Ако възразявате срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, повече няма да бъдат обработвани за тази цел.Това не засяга обработката на Вашите лични данни въз основа на друго правно основание или за друга цел.